Algemene voorwaarden

 

Artikel 1    Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Boom: Boom Kantoorprojecten, gebruiker van de algemene voorwaarden (in de zin van artikel 66:231, onder b, BW).

b. de Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel diens rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege Boom een overeenkomst is aangegaan om diensten te leveren, leveringen en/of werken te verrichten (in de zin van art. 6:231 onder c BW).

Artikel 2    Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Boom en de Wederpartij, waarbij Boom goederen of diensten levert, en/of werken verricht, ook indien deze goederen, diensten en/of werken niet in de overeenkomst zijn omschreven. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Boom en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

5. Het nalaten door Boom om op enig moment nakoming van een of meer bepalingen uit de overeenkomst te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van Boom aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door de Wederpartij te eisen. 

6. De Wederpartij zal geen rechten en/of verplichtingen, anders dan voor factoring doeleinden, uit de tussen haar en Boom gesloten overeenkomsten cederen of op een andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom. 

Artikel 3    Datum van ingang; wijziging

1. Een overeenkomst tussen Boom en de Wederpartij en wijzigingen daarvan worden van kracht op het moment waarop het door de Wederpartij ondertekende exemplaar binnen een redelijke termijn door een persoon die Boom rechtsgeldig vertegenwoordigt, is ondertekend. 

2. Wijzigingen van een overeenkomst bedoeld in lid 1, uitgezonderd de algemene leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard. 

Artikel 4    Wijziging van de leveringsvoorwaarden

1. Boom behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen in deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten tussen Boom en de Wederpartij met inachtneming van een termijn van 30 dagen. 

3. Indien de Wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot 14 dagen na bekendmaking in de Staatscourant de overeenkomst ontbinden per deze datum op gronden die verband houden met deze wijziging, uitgezonderd de wijziging van artikel 3 en 4. 

Artikel 5    Beëindiging

1. Aan de ene partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

2. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na een goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Boom zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

3. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, alsmede in geval van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling of liquidatie van zaken van de Wederpartij, heeft Boom het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

4. Indien de Wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft of had moeten ontvangen, zal de ontbinding op deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet van invloed zijn, tenzij Boom ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Boom in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds vóór de ontbinding is verricht of geleverd, heeft gefactureerd of zou kunnen factureren, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

Artikel 6    Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten

1. Alle door Boom genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Boom echter niet in verzuim. Boom is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Boom en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

2. Alle aan de Wederpartij geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van Boom, totdat alle bedragen die de Wederpartij verschuldigd is voor de desbetreffende krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen, diensten of verrichte of te verrichten werkzaamheden, wettelijke rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan. 

3. Rechten worden aan de Wederpartij steeds verleend of in voorkomende gevallen overgedragen onder de voorwaarde dat de Wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

4. Het risico van verlies en beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de Wederpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Wederpartij of door haar ingeschakelde derden zijn gebracht. 

Artikel 7    Huurvoorwaarden

1. Indien sprake is van een overeenkomst van verhuur, verplicht U zich tot het in ontvangst nemen van de goederen op datum van aflevering. Dat moment geldt als aanvang van de huur. Wij doen ons best ons aan de afgesproken levertijd te houden, doch zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij U ontstaat door vertraging. De huur eindigt op het moment dat wij de goederen retourhalen.

2. Als minimale huurperiode geldt 4 weken. Wij zijn gerechtigd bij orders  tot een door ons te bepalen bedrag voor die eerste 4 weken een eenmalige toeslag in rekening te brengen.

3. Bij annuleren van een order op de dag van levering, zijn wij genoodzaakt handelingskosten door te belasten van 10% van het orderbedrag met een minimum van € 75,00.

4. De verschuldigde huursom is na afloop van de eerste 4 weken steeds per week verschuldigd,  waarbij gedeelten van een week als hele week berekend worden.

5. Wij zijn gerechtigd om na afloop van het kalenderjaar de huurprijs aan te passen op grond van het inflatiepercentage.

6. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een door U te hanteren opzegtermijn van 10 werkdagen. U dient de huur wel schriftelijk op te zeggen.

7. Uiteraard verlenen wij in geval van gebreken, die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik, service.

8. Het is U uitdrukkelijk verboden het gehuurde zelf te wijzigen of te verplaatsen. U dient ons daartoe opdracht te geven. De met de werkzaamheden gepaard gaande kosten worden U op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

9. U  bent aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, aan het gehuurde en indien herstel onmogelijk is, bent U de nieuwwaarde verschuldigd.

10. Het is verboden om in of aan het gehuurde een wijziging aan te brengen en/of aan het gehuurde enige reparatie te verrichten, dan wel deze handelingen door derden te doen verrichten. U bent derhalve verplicht eventuele reparaties op Uw kosten door ons te laten uitvoeren.

11. U bent verplicht het gehuurde in eigen beheer te houden en het te behandelen en te bewaren als een goed huisvader.

12. U dient ons te allen  tijde toegang te verschaffen om het gehuurde te kunnen inspecteren.

13. U dient ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, indien U surseance van betaling aanvraagt en/of in staat van faillissement dreigt te geraken en/of derden beslag hebben gelegd op het gehuurde.

14. Uiteraard mag U het gehuurde niet aan derde(n) verhuren en/of verkopen en/of anderszins belasten.

15. U dient te zorgen voor een deugdelijke verzekering tegen alle van buiten komend onheil en wel op basis van de nieuwwaarde, zoals te doen gebruikelijk  bij een inboedel- en/of inventarisverzekering.

16. Op de dag waarop de huurovereenkomst een einde neemt, bent U verplicht het gehuurde aan ons terug te geven in dezelfde staat waarin U het gehuurde heeft ontvangen, normale slijtage daaronder uiteraard niet begrepen.

17. Aflevering en retourhalen geschiedt uitsluitend op werkdagen en wel tijdens kantooruren.

Artikel 8 Prijzen en betaling

1. Voor zover in de overeenkomst waarin sprake is van door de Wederpartij te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Boom gerechtigd is de overeengekomen prijzen en tarieven middels een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij en met inachtneming van een termijn van drie maanden te wijzigen. 

2. Boom is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven middels een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij te wijzigen voor prestaties die volgens de desbetreffende planning danwel de overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na dat van deze kennisgeving ligt. 

3. Alle facturen zullen door de Wederpartij worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen. 

4. Indien de Wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen dan wel op grond van het derde lid bepaalde termijn betaalt, zal de Wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. 

5. Indien de Wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Wederpartij naast het verschuldigde totale bedrag (inclusief de wettelijke rente) tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en eventueel gerechtelijke kosten in verband met de inning van het bedrag en waarvan de hoogte op ten minste 15% van het totale verschuldigde bedrag zal worden bepaald. 

6. Alle in een overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van  overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen evenwel inclusief B.T.W en/of andere heffingen te geschieden. 

7. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Boom geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden. 

8. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door Boom opgegeven bankrekening ten name van Boom. 

Artikel 9 Reclame

1. De Wederpartij dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Boom vervalt. 

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek door de Wederpartij is geconstateerd, of in geval dit een eerder tijdstip betreft, in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak jegens Boom. 

3. Indien reclame gegrond is, worden geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. 

4. Reclame schort de verplichtingen van de Wederpartij niet op. 

Artikel 10  Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van Boom voor indirecte schade, waaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. 

2. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Boom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd. 

3. Boom accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de mogelijke directe en indirecte gevolgen van eventueel op te treden software of hardware problemen ontstaan door het oneigenlijk gebruik van datumvelden of, in verband met de eeuwwisseling, ten gevolge van de datumnotering vanaf het jaar 2000. 

4. Indien en voorzover deze door haar verzekering is gedekt, aanvaardt Boom slechts aansprakelijkheid voor de door de Wederpartij geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag van de door deze verzekering te verstrekken uitkering. 

5. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de aansprakelijkheid voor de schade niet of niet in voldoende mate door enige verzekering is gedekt, aanvaardt Boom slechts aansprakelijkheid voor de door de Wederpartij geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag van de door Boom aan de Wederpartij in rekening te brengen prijs dan wel, indien dit hoger is, tot het bedrag van de door de verzekering te verstrekken uitkering. 

6. De Wederpartij zal Boom vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van het gebruik door die derden van door Wederpartij aan hen geleverde of anderszins in het verkeer gebrachte goederen, diensten en/of werken die (mede) op basis van de door Boom aan Wederpartij geleverde of anderszins in het verkeer gebrachte goederen, diensten en/of werken tot stand zijn gekomen. 

7. De aansprakelijkheid van Boom wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Boom onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Boom ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Boom in staat is adequaat te reageren. 

8. Boom is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. 

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of  grove schuld van Boom of haar leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 11   Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: de omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en niet aan Boom zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder andere doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel en vervoersstoringen, één en ander zowel indien deze voorkomen bij Boom als bij haar toeleveranciers. 

2. Gedurende overmacht zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende leverings- en andere verplichtingen van Boom opgeschort. Beide partijen zijn alsdan bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat er een recht op schadevergoeding ontstaat te ontbinden, indien de periode, waarin door overmacht de nakoming van een verplichting door Boom niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden. 

3. Indien Boom voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

4. Boom heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen. 

Artikel 12    Intellectuele of industriële eigendomsrechten; geheimhouding

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan en offertes, uitsluitend bij Boom of diens licentiegevers en verkrijgt de Wederpartij, indien zulks uit de aard van de overeenkomst volgt, slechts de niet-exclusieve gebruiksrechten. 

2. De Wederpartij is ermee bekend dat de door Boom ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Boom of diens toeleverancier kunnen bevatten. De Wederpartij verbindt zich, onverminderd het in artikel 10.1 bepaalde, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen die werkzaam zijn in de organisatie van de Wederpartij of in een organisatie, waarin de Wederpartij een aanmerkelijk belang heeft, die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. 

3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. 

Artikel 13    Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden onderworpen aan voor beide partijen bindende arbitrage conform de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Consumenten wordt echter altijd de mogelijkheid van uitweg naar de gewone rechter gegeven. 

2. Overeenkomsten tussen Boom en Wederpartij worden beheerst door het Nederlands recht. 

 

Scroll naar boven